Informacja.

2013-02-13 14:00

INFORMACJA

Informujemy, iż w dniu 7 lutego 2013 roku na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy
z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zawiązał się w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., Komitet Strajkowy, którego wspólną reprezentację tworzą organizacje związkowe działające w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.,
tj. MOZ NSZZ „Solidarność, ZZ Pracowników HCM S.A., MOZ KNSZZ „Solidarność 80”.

Komitet Strajkowy powstał w celu przeprowadzenia strajku solidarnościowego dla poparcia żądań zgłoszonych w sporze zbiorowym prowadzonym z pracodawcą przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa w Katowicach.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa w Katowicach poinformowała nas, że wyczerpała wszystkie etapy procedury sporu zbiorowego, kończąc go podpisaniem protokołu z mediacji. Pracownicy sądownictwa nie mają już prawnych możliwości skutecznej walki o realizację swoich słusznych postulatów.

Art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, stanowi bowiem w szczególności, że pracownikom zatrudnionym w sądach
nie przysługuje prawo do strajku. Dlatego też Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa w Katowicach zaapelowała do naszych organizacji związkowych o poparcie żądań pracowników sądownictwa zgłoszonych
w sporze zbiorowym, poprzez ogłoszenie i przeprowadzenie strajku solidarnościowego, zgodnie z art. 22 powołanej powyżej ustawy, a który stanowi, że „w obronie praw
i interesantów pracowników, którzy nie mają prawa do strajku, związek zawodowy działający w innym zakładzie pracy może zorganizować strajk solidarnościowy na czas nie dłuższy niż połowa dnia roboczego”.

Strajk solidarnościowy jest traktowany przez ustawę jako strajk zastępczy, mający charakter subsydiarny. Jego celem jest wywarcie presji na pracodawcę, u którego pracownicy nie mogą –z różnych względów- samodzielnie podjąć takiej akcji, a więc jest wyrazem solidarności pracowniczej.


© 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Damian Piegza.