Ogłoszenie w sprawie trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników.

2010-11-20 14:00

Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ulicy Woźnickiej 36; kod pocztowy 42- 610

 

działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303 z poźn. zm.)

 

1. Informuje, iż lista uprawnionych pracowników obejmująca okresy zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym, jego poprzedniku, Spółceoraz łączny okres zatrudnienia w tych podmiotach wywieszona zostanie w dniu 22 listopada 2010 roku w siedzibie Spółki w Miasteczku Śląskim przy ulicy Woźnickiej 36 (budynek administracji).

 

2. Uprawnieni pracownicy, którym wadliwie określono ich okres zatrudnienia w Spółce, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia listy, o której mowa w pkt 1, tj. do dnia 6 grudnia 2010 roku w siedzibie Spółki w Miasteczku Śląskim przy ulicy Woźnickiej 36 (budynek administracji) mogą złożyć pisemne reklamacje.

 

3. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty poświadczające okres zatrudnienia w Spółce.

 

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w formie pisemnej w terminie 14 dni od jej złożenia przez komisję powołaną przez zarząd Spółki. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.

 

5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane do dnia 31 grudnia 2012 roku. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa.

 

6. O przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji osoby uprawnione zostaną poinformowane odrębnym ogłoszeniem, które Spółka opublikuje w imieniu Ministra Skarbu Państwa w gazecie o zasięgu ogólnokrajowym i gazecie lokalnej. Ogłoszenie będzie również wywieszone w siedzibie Spółki oraz jej zakładach i oddziałach.

 

Tekst pochodzi ze strony: https://www.hcm.com.pl/


© 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Damian Piegza.