Stanisław Kowolik.

2012-12-28 12:00

 

Tarnowskie Góry, dnia 28 grudnia 2012

 

Szanowny Pan

Stanisław Kowolik

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Tarnowskich Górach

 

Szanowny Panie Przewodniczący!

 

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Tarnowskich Gór mają być przyjęte w drodze uchwały wysokości stawek opłat pobieranych od mieszkańców naszego miasta za odbiór  i wywóz śmieci. Naszym zdaniem, związkowców zrzeszonych w NSZZ „Solidarność” powiatu tarnogórskiego, stawki te są zbyt wysokie, a przede wszystkim winno być zastosowane inne podejście do ich ustalania. O ile różnice w wysokości stawek opłat pobieranych przy selektywnej zbiórce odpadów i przy zbiórce mieszanej są zrozumiale, to zastanowienia wymaga zasada naliczania opłaty od każdego członka rodziny.

Naszym zdaniem konieczne jest tutaj inne od dotychczasowego podejście. Winno ono być realnym i rzeczywistym przejawem polityki prorodzinnej.

Uważamy więc, że można do tej sprawy podejść w inny nieszablonowy sposób. Byłby to zarazem bardzo racjonalny wkład w przyszłość wspólnoty samorządowej którą Państwo jako Rada Miejska reprezentujecie.

Proponujemy więc by rodziny mające na utrzymaniu dzieci były zwolnione od pobierania opłat poczynając od trzeciego dziecka pod warunkiem, że zadeklarują dokonywanie całościowego selektywnego,  a wiec opartego na segregacji odbioru śmieci.

Takie podejście oznacza, że rodziny posiadające więcej dzieci będą mniej płaciły co będzie miało znaczenie dla ich budżetów domowych, ucząc zarazem segregacji śmieci. Rozwiązanie to jest formą inwestycji w ekologiczną świadomość społeczeństwa, szczególnie jego młodego pokolenia.

Proponowane rozwiązanie uważamy za  nowatorskie, bo w realny sposób kształtuje świadomość ekologiczną naszych mieszkańców. Jednocześnie będzie to forma pomocy dla rodzin wychowujących dzieci, przyszłość naszego społeczeństwa.

Zwracamy się z prośbą o życzliwe i wnikliwe rozpatrzenie naszej propozycji i przedłożenie jej do rozpatrzenia Wysokiej Radzie.

 

                                                           Załączam wyrazy  szacunku

Jan Jelonek

Przewodniczący Terenowej Sekcji

Powiatu Tarnogórskiego NSZZ „Solidarność”


© 2010 Wszystkie prawa zastrzeżone. Damian Piegza.